УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Добре дошли на уебсайта iLovePDF и iLoveIMG (цитирани по-долу като&ldquoУебсайтът.” Този Уебсайт предлага на своите потребители уеб приложение, което позволява редактиране на документи и/или снимки чрез обединяване, разделяне, компресиране и конвертиране в различен формат и/или други функции, развитието на които ще става за в бъдеще.

Настоящите условия за ползване регламентират правно обвързващите условия между Вас (“Потребителят”) и Уебсайта, услугите и приложенията на iLovePDF и iLoveIMG (наричани по-долу iLovePDF).

iLovePDF е собственост на ILOVEPDF S.L., с адрес: Escoles Pies 12, 08017 Barcelona, Spain, NIF (данъчен идентификационен номер) B66921552, който оперира в рамките на следните URL адреси: http://www.ilovepdf.com и http://www.iloveimg.com (по-долу наричани “Услугата”).

 1. ПРЕДМЕТ

В настоящия договор са описани условията, при които се предлага достъп на Потребителя до услугите на iLovePDF, които включват инструменти за редактиране на документи и снимки. iLovePDF е уеб приложение, в което потребителите имат достъп до богати функционалности при обработката на документи и/или снимки.

Използването на Услугата се предоставя на който и да е изпълняващ ролята на потребител (наричан по-долу “Потребителят”) и предполага пълното приемане на настоящите Условия за ползване. В случай на несъгласие с тези Условия за ползване, независимо дали става дума за техни части или изцяло, Потребителят би трябвало да се въздържа от употреба на Услугата.

Чрез приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира:

 • Че е прочел и разбрал написаното тук.
 • Че е приел всички задължения, описани тук.

Ако регламентите в настоящите условия за ползване противоречат на политиката за неприкосновеност на личния живот, правилата в настоящите условия за ползване ще надделеят. Ако желаете печатно копие на настоящите Условия за ползване, може да отпечатате копие или да изтеглите файла на компютъра си.


 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При извършване на редактирането на файлове  iLovePDF не анализира тяхното съдържание. Веднъж създадени, само Потребителят ще има достъп до генерираните документи и/или снимки, както и до линка за сваляне, като оригиналът и обработените файлове ще бъдат автоматично изтрити след определено време, в зависимост от типа профил, който Потребителят използва. Отговорността за файловете, които създават, е изцяло на Потребителя.

Следователно, iLovePDF се ограничава до предоставянето на достъп до инструменти, които позволяват на Потребителите да обработват файлове и да ги съхраняват—на сигурно място—на собствения сървър за периода, за който е наличен линк за сваляне.


 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Настоящият договор ще влезе в сила от момента на приемането му от Потребителя до момента, в който една от страните не уведоми другата, че не приема продължаването на условията.


 1. ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА

iLovePDF предоставя цялата информация по отношение на необходимите стъпки за обработване на файлове в уеб приложението и е отговорност на Потребителя да осъществи контакт с iLovePDF в случай на технически проблеми.

iLovePDF е загрижен по отношение на сигурността на файловете и е разположил сървърите си стратегически и с ограничен достъп.

Във всеки един момент Потребителят ще бъде в състояние да промени вида на услугата, като промени първоначалният ѝ тип или анулира профила си на на Уебсайта, използвайки нашата форма за контакт


 1. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФАЙЛОВЕТЕ

iLovePDF не влиза в анализ на съдържанието на файловете и в резултат на това не отговаря за неправомерното използване на инструментите, както и за евентуални нарушения на авторските права, които могат да повлияят на трети страни. Потребителят, а не iLovePDF, ще бъде отговорен за каквито и да било форми на наказание, санкция и/или глоба, която съдилищата или други компетентни органи могат да наложат на iLovePDF в резултат на несъобразяването от страна на Потребителя с настоящите Условия.

По-специално, Потребителят се съгласява да използва услугата с максимална грижа и в съответствие с действащите закони. Потребителят ще спазват следните правила:

 1. Да използва услугата единствено за такива цели, които са разрешени от закона и които не нарушават правата на трета страна
 2. Да не генерира съдържание, посветено на създаването на спам или такова, което би могло да предоставя инструкции за занимаване с незаконни действия.
 3. Да не събира, обработва или съхранява лична информация за други Потребители или трети лица, като по този начин не спазва действащото законодателство по отношение на защитата на информацията.

Нарушението на тези задължения от страна на потребителите може да доведе до, по преценка на iLovePDF, спиране на Услугата и прекратяване на договора, както е установено в точка 9.


 1. ТИПОВЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Потребителят ще може да увеличи активния период на линковете за сваляне, броя на разрешените копия от обработения файл, както и броя и размера на управляваните файлове, чрез използването на различен тип акаунт. Типовете акаунти се разделят на, както следва:

-Нерегистрирани
-Регистрирани
-Премиум

Абонаментът за Премиум услуга ще позволи на потребителите допълнително криптиране на обработените документи чрез HTTPS протоколи, повишавайки по този начин сигурността им.

iLovePDF си запазва правото да спре изцяло или частично предоставянето на всяка една от неговите услуги, когато сметне за уместно да се подобри работата на програмата, както и да изпрати предварително уведомяване за посочените обстоятелства само на Премиум потребителите.

За по-горните действия съответните такси ще бъдат начислени на Потребителите, в съответствие с настоящия регламент, които се считат за пасивен обект на тези действия.


 1. ЛИЦЕНЗ ЗА ОГРАНИЧЕНО ПОЛЗВАНЕ

iLovePDF е изключителен собственик на всички права на уеб приложението, което позволява функционалностите, предлагани в интернет и по-специално правото на пълно или частично възпроизвеждане, по какъвто и да е начин и под никаква форма; превод, адаптиране, аранжимент, или всяка друга трансформация на програмата и възпроизвеждане на резултатите от такива действия; разпространението в която и да е от формите, допуснати от закона; правото на публична комуникация чрез всички видове медии: аналогови и цифрови, онлайн и офлайн; и правото за използване на програмата.

Лицензът за ползване на програмата за потребителите не се отнася до правата за интелектуална собственост на програмата и има ограничен характер по отношение на възможността на потребителите да извършват тези действия онлайн. За всички различни употреби I LOVE PDF трябва да е разрешила използването им, както и отстъпването на тези права на трети лица.

Поради това изпълнението, възпроизвеждането, експлоатацията, промяната, разпространението или публичната комуникация в каквато и да е част или съвкупност от авторски права, собственост на iLovePDF, остават забранени за употреба, различна от тази, разрешени от настоящите условия за ползване.

По-специално, не е позволено да: правите копия на програмата, превеждате изходния ѝ код, да го трансформирате или разпространявате без изричното разрешение на iLovePDF.

Нарушението на тези задължения от Потребителите може да доведе до, по преценка на iLovePDF, съответните претенции, установени от съответните регламенти за авторски права, спирането на услугата или прекратяване на договора, както е определено в точка 9.


 1. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.

Съдържанието на този сайт, включително информация, марки, лога, чертежи, текстове, изображения, бази данни, кодове и всякакви други материали принадлежат на iLovePDFили на трети лица, които са упълномощени за тяхната употреба. В общия случай тяхното използване с търговски цели, техните публична комуникация или разпространение, или всяка друга форма на експлоатация от какъвто и да било процес, като преобразуване или промяна, всички остават забранени.

iLovePDF е регистрирана търговска марка.


 1. РАЗРЕШАВАНЕ

iLovePDF ще бъде в състояние едностранно и във всеки един момент да прекрати настоящия договор в случай, че Потребителят наруши някое от задълженията и гаранциите, установени в Договора, или ако правата върху интелектуалната собственост или други права на трети лица са нарушени. Такова разрешаване на Договора няма да се отрази на способността на iLovePDF да предяви иск за съответните щети и загуби.

Потребителите ще имат правото да анулират профила си по всяко време, като изпратят имейл до:

чрез контактната форма, налична онлайн.


 1. CLAIMS

В случай на оплаквания и искове, произтичащи от настоящия Договор, или принужда от информация за Услугата, Потребителят ще може да влезе в контакт с iLovePDF чрез онлайн формата.


 1. ДРУГИ

Потребителят няма да може да прехвърли, подмени или предаде правата, съдържащи се в настоящия Договор, на трети страни без изрично писмено съгласие на iLovePDF.

Нарушението или забавянето при упражняването на каквото и да е право или искане за изпълнение на някое от задълженията, произтичащи от този договор, няма да представлява отказ от това право или искане за изпълнение на задължението, нито отказ от други права или искания за изпълнение на задълженията.

Този договор, включително Политиката за поверителносткоято ще бъде включена за позоваване в настоящия договор, представлява окончателното, пълно и изключително споразумение между страните във връзка с предмета на Договора и замества всяко от предишните споразумения или преговори между тези страни.

Ако някоя от клаузите на настоящия Договор стане невалидна поради нарушение на приложимото законодателство, ще се приеме, че тази клауза не е в сила, но това няма да се отрази на останалата част от Договора, която ще се счита за изцяло действаща и валидна между страните.


 1. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор има търговски характер и трябва да се тълкува в съответствие с търговските закони, а в случай на спор - да се регулира от испанското законодателство

В рамките, разрешени от действащите закони, за да се разрешат спорове, произтичащи от валидността, тълкуването, извършването или изпълнението на този договор, страните изрично се съгласяват да се подчиняват на юрисдикцията и правомощията на съдиите и съдилищата на град Барселона.